HMS Kontoret

PsykoSosialt arbeidsmiljø

copernico-PXilGoBofu8-unsplash.jpg
Workshops

Vernerunder spiller en kritisk rolle i arbeidet med HMS ved å systematisk identifisere potensielle farer og utfordringer på arbeidsplassen. Ved å integrere vernerunder i din HMS-strategi, tar din bedrift et proaktivt skritt mot et tryggere arbeidsmiljø.
Rutiner for vernerunder og avvikshåndtering gjøres rede for i din HMS-håndbok.

jesse-smith-R0cJIcBpE70-unsplash.jpg
Bedriftskurs

Avviksrapportering er prosessen med å rapportere om avvik fra etablerte HMS-rutiner eller -retningslinjer. Dette verktøyet er viktig for å adressere mindre feil samt alvorlige ulykker, og det er en essensiell del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet innen HMS. Forståelsen av avvik – enten det gjelder avvik fra lovgivning, interne rutiner eller ønsket praksis – er avgjørende for å styrke sikkerhetsarbeidet.

christian-mackie-lDlU1zbjGQA-unsplash.jpg
Online Kurs

Suspendisse ullamcorper condimentum est. Cras sodales hendrerit auctor. Suspendisse ac dictum tellus. Nulla tincidunt consequat varius. Nam pellentesque enim eget lorem congue.

why we're the best

Hva kan HMS Kontoret hjelpe med?

HMS Rådgivning

Rådgivning og veiledning

Få råd om planlegging og gjennomføring av vernerunder, samt effektiv avviksrapportering.

Opplæring

Vår opplæring sikrer at dine ansatte er godt forberedt på å gjennomføre vernerunder og rapportere avvik på en effektiv måte.

Utvikling av skjemaer

Vi hjelper deg med å lage vernerundeskjemaer og avviksrapporteringsskjemaer for å forenkle rapporteringsprosessene.

Her vil du finne svare på mange av spørsmålene rundt våre kurs og HMS

De viktige rollene i HMS-arbeidet

Et godt og riktig fokus på HMS-arbeid er helt sentralt i alle virksomheter. Det er flere roller som er involvert i HMS-arbeidet, som ledere, verneombud og HR/HMS.

Leder

Verneombud

HR/HMS-medarbeider

En leder skal:

 • Etablere og drive systematiske arbeidsmiljøprosesser som opplæring, kartlegging og risikovurdering, avvikshåndtering og årlig HMS-gjennomgang
 • Sørge for ivaretakelse av medarbeidere ved oppfølging, utvikling og tilrettelegging
 • Sørge for at virksomheten følger lover og regler
 • Holde seg oppdatert på trender/best practice og etablere gode interne rutiner

Et verneombud skal:

 • Være en kompetent rådgiver for ledere og medarbeidere
 • Påse at arbeidsmiljøet er i henhold til lover og regler
 • Påse at det drives et systematisk arbeidsmiljøarbeid med ønsket effekt
 • Påse at alle har nødvendig opplæring, øvelse, utstyr og kompetanse
 • Påse at arbeidstakernes psykososiale miljø blir ivaretatt

En HR/HMS-medarbeider skal:

 • Bygge opp og vedlikeholde et system som sikrer at virksomheten driver et systematisk HMS-arbeid
 • Arrangere valg av verneombud og etablering av arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Sørge for nødvendig HMS-opplæring for ledere, verneombud, AMU-medlemmer og medarbeidere
 • Drifte AMU
 • Iverksette medarbeideroppfølging og kartlegging i form av medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser

FAQ

Online kurs uten instruktør er ikke fritatt MVA.

Kurs med instruktør i klasserom eller via web som e-Læring er Mva fritatt.

Så er dere flere, vil det lønne seg og ta kurset med instruktør.

 • Hva er HMS?

 • Introduksjon til arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter

 • Roller i HMS-arbeidet

 • Varsling om kritikkverdige forhold

 • Arbeidsrelatert skade og sykdom

 • Internkontrollforskriften

 • Hvordan jobbe systematisk og målrettet med HMS

 • Kartlegging av arbeidsmiljøet

 • Risikovurderinger

 • Handlingsplan (oppfølging av risiko or mangler)

 • Psykososialt arbeidsmiljø

 • Fysisk arbeidsmiljø

 • Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer

 • Ergonomi

 • Sykefravær; forebygging og oppfølging

 • Rus og AKAN

Kort sagt, fordi det er påbudt. Arbeidsmiljøloven § 3-5 sier ettertrykkelig at bedriftens øverste leder skal ha HMS opplæring og kunne dokumentere denne. Dette er et ansvar som er personlig og ikke kan delegeres.

Det er lederens ansvar å sørge for et godt arbeidsmiljø og kontinuerlig arbeide for å forbedre dette. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 står det at arbeidsgiver har plikt til å gjennomgå opplæring in helse, miljø og sikkerhet, såklat HMS kurs. Paragrafene sier derimot ingenting om hvordan opplæringen skal gjennomføres eller hva den skal inneholde. Likefult må lederen dokumentere at den lovpålagte HMS opplæringen er gjennomført. Dette dokumenteres vanligvis med et kursbevis eller diplom.

Kursene er tilrettelagt for alle Ledere, Verneombud og AMU utvalg. Men HMS Kurs er for alle. Det er lovpålagt for ledere, men er nyttig for alle andre.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen HMS-kunnskap, men tar også sikte på å gi påfyll til kursdeltakere som allerede er kjent med stoffet.

Vi forventer imidlertid at kursdeltaker kommuniserer godt på norsk. Alternativt tilbys dette kurset også på Polsk og/eller engelsk

For å gjennomføre e-læringsdelen av kurset, trenger deltaker tilgang til en datamaskin med internett.

Det er iht arbeidsmiljøloven ikke noe formal krav om godkjenning. Kurset er tilpasset iht kravene om hva kurset skal inneholde.

Dersom du får tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet må du regne med at de etterspør dokumentasjon på at du har gjennomført opplæring. Dersom du ikke kan dokumentere dette må du regne med at du får pålegg om å gjennomføre opplæring. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om straff for alvorlige brudd på loven. Men vi antar at disse straffebestemmelsene først kommer til anvendelse i mer alvorlige tilfeller.
Ved alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven kan Arbeidstilsynet reagere på flere ulike måter:
Dagbøter fra Arbeidstilsynet
Pålegg om å gjennomføre ulike tiltak
Pålegg om stans av arbeidet inntil tiltakene er gjennomført
Bøter og fengsel kan i bli aktuelt for de aller mest alvorlige tilfellene. For eksempel personskader, dødsfall, naturskader og store materielle skader.

I følge AML §6-5 er det Arbeidsgivers ansvar å sørge for at verneombudet har tilstrekkelig kunnskap, tid og resurser til å uføre vernearbeidet. Derfor er det viktig at verneombudet får tilbud om HMS kurs.

I utgangspunktet kreves 40 timers verneombudskurs, men Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning åpner for at kortere opplæring kan avtales dersom det er mest hensiktsmessig.

Våre kurs er nettopp et slikt alternativ til 40-timerskurset.

 • Det er ikke lovpålagt at alle ansatte i bedriften skal ha HMS kurs.

  Det er imidlertid en del fordeler ved at flere ansatte har et bevisst forhold til HMS arbeid og kjenner til verktøyene og mekanismene som tilbys i lover og forskrifter. 

  Bedriftens ansatte har medvirkningsplikt og skal engasjere seg og delta aktivt i bedriftens HMS-arbeid. Dette følger av lovens §§ 2-3, 3-1.

  Videre sier AML. § 3-2 nr. 1 b at mellomledere som har til oppgave å lede eller overvåke ansatte skal ha nødvendig HMS opplæring til å sikre at arbeidet utføres på en helse– og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

  Alle ansatte har krav på nødvendig opplæring for å utføre arbeidet på en trygg og god måte i henhold til krav i lov og forskrift. Dette følger av arbeidsmiljølovens § 4-2 bokstav e). Opplæring for øvrige ansatte må tilpasses den ansattes og virksomhetens behov. Det følger av AML. § 2-1 at arbeidsgiver / virksomheten er ansvarlig for at alle bestemmelser i arbeidsmiljøloven overholdes.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 sier at det skal gis opplæring i HMS (Helse, miljø og sikkerhet). Alle ansatte i bedriften skal ha tilstrekkelig opplæring i HMS. Hvilken stilling eller rolle du har i bedriften avgjør omfang og hvordan gjennomføringen av opplæringen skal være.

Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere,skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.

Ja. Krav til opplæring for medlemmer i arbeidsmiljøutvalget er svært likt som pålegget til opplæring av verneombud. Vårt verneombuds kurs tilfredsstiller kravene fra myndighetene.

Dersom du er eneste ansatte i et enkeltpersonforetak trenger du ikke HMS kurs etter loven. Erfaringsmessig er det likevel en fordel å kunne dokumentere HMS opplæring for eksempel i forbindelse med anbud.

Ja. Selv om du er eneste ansatte og eier alle aksjer må du ha HMS kurs.

Dette er en skjønnsmessig vurdering av Arbeidstilsynet ved tilsyn. HMS opplæringen skal være relevant i forhold til bedriftens virke og bransje. Dersom det er betydelige forskjeller mellom nåværende bedrift og bedriften du jobbet i da du tok HMS kurset, må ny HMS opplæring gjennomføres og dokumenteres. Er det lenger enn 1-2 år siden du tok kurset anbefales også en oppfriskning.

Dokumentasjonskravene i HMS arbeidet dekkes av internkontrollen – det kontinuerlige HMS arbeidet. I internkontrollsystemet er det en rekke krav til dokumentasjon. Blant annet:
* Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
* oversikt over virksomhetens organisasjon
* Kartlegge farer og problemer
* Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser
* Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen

Dersom opplæringen av Verneombudet skjer i andre former enn klassisk 40-timerskurs, skal det gjøres en vurdering av hvor forsvarlig dette valget er for bedriften. Dette for å ha dokumentert at det er gjort et aktivt og opplyst valg.

En forsvarlighetsvurdering vil typisk inneholde en gjennomgang av bedriftens rutiner og prosedyrer for HMS, samt en vurdering av om disse rutinene og prosedyrene faktisk blir fulgt i praksis. Arbeidstilsynet vil også se på om bedriften har gjennomført risikovurderinger, og om de har iverksatt tiltak for å forebygge ulykker og skader.
En forsvarlighetsvurdering kan også inneholde en gjennomgang av bedriftens dokumentasjon, som for eksempel HMS-planer, beredskapsplaner og internkontrollsystemer. Arbeidstilsynet vil også se på om bedriften har rutiner på plass for å håndtere ulykker og uønskede hendelser, og om de har opplærings- og kompetanseprogrammer for sine ansatte.

 • Vanligvis tar det fra 1-3 timer fra du begynner, til du har bestått og har fått HMS kursbeviset.
  Hvor lang tid teoridelen tar varierer veldig. Det kommer an på hvor mye du kan fra før og hvor dypt du har behov for å gå i materialet. Du trenger ikke gjøre dette steget sammenhengende.
  Kunnskapstesten tar ca 30 minutter. Denne må gjennomføres sammenhengende.

 • Er du påmelt et 40 timers kurs, vil dette vare i 5 dager

Loven sier at bedriftens øverste leder skal ha HMS kurs. Dvs, at dersom du er daglig leder, eller tilsvarende funksjon, skal du ha HMS kurs.

Etter at kurset er bestått får du et gyldig kursbevis som spesifiserer innholdet og hvordan HMS kurset er gjennomført i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet.

Det kommer an på. I større bedrifter, eller bedrifter med et komplekst risikobilde er det en fordel at ansatte har grunnleggende kjennskap til HMS. I mange tilfeller gir dette et konkurransefortrinn og forbedrer arbeidsmiljøet.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er et begrep som omfatter en rekke tiltak og prosesser som har som mål å sikre et trygt og helsemessig forsvarlig arbeidsmiljø. HMS er viktig for å forebygge skader og ulykker på arbeidsplassen, og for å ivareta arbeidstakernes helse og trivsel.

 • Risikovurderinger: Identifisering av potensielle farer og risikovurdering av arbeidsplassen.
 • Opplæring: Opplæring av ansatte i sikkerhetstiltak og bruk av verneutstyr.
 • Ergonomi: Tilrettelegging av arbeidsplassen for å forebygge belastningsskader og andre helseproblemer.
 • Arbeidsmiljø: Sikring av et trygt og helsemessig forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Beredskap: Planlegging og gjennomføring av tiltak ved kriser og ulykker.

Dersom opplæringen av Verneombudet skjer i andre former enn klassisk 40-timerskurs, skal det gjøres en vurdering av hvor forsvarlig dette valget er for bedriften. Dette for å ha dokumentert at det er gjort et aktivt og opplyst valg.

Ja. Den som leder virksomheten, har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Det finnes tilsynsmyndigheter som kontrollerer at HMS-bestemmelsene følges. Disse kan regelmessig komme på besøk, både anmeldt og uanmeldt, gjerne om noen tipser dem om at ikke alt er i orden ved en bedrift. Tilsynet kan innebære stikkprøver, men det kan ende med en komplett gjennomgang av HMS-systemet om det skulle dukke opp noe som ikke stemmer.

I utgangspunktet skal HMS opplæringen være på 40 timer. Men dersom partene enes om det, og risikobildet i bedriften er begrenset (dokumentert i en forsvarlighetsvurdering), kan verneombudet gjennomføre et tilpasset HMS kurs på mindre enn 40 timer. For eksempel som e-læring.

Kort sagt, nei. Selv om 40-timerskurs er pålagt så åpner regelverket for at en tilpasset opplæring av verneombud kan gjennomføres dersom forholdene ligger tilrette. Det vil si at i bedrifter med et begrenset risikobilde, så kan partene bli enige om å gjennomføre en alternativ opplæring for verneombud. Dette gjøres ved å gjennomføre og dokumentere en forsvarlighetsvurdering og dokumentere avtalen i en kontrakt mellom partene. Nettbaserte verneombudskurs er da et godt alternativ. Forsvarlighetsvurdering og avtaledokument følger med.

I utgangspunktet skal alle verneombud ha 40 timers HMS kurs. Også alle medlemmer i AMU bør gjennomføre opplæringen. Ledere trenger ikke 40 timers kurs.