HMS Kontoret

PsykoSosialt arbeidsmiljø

copernico-PXilGoBofu8-unsplash.jpg
Workshops

Vernerunder spiller en kritisk rolle i arbeidet med HMS ved å systematisk identifisere potensielle farer og utfordringer på arbeidsplassen. Ved å integrere vernerunder i din HMS-strategi, tar din bedrift et proaktivt skritt mot et tryggere arbeidsmiljø.
Rutiner for vernerunder og avvikshåndtering gjøres rede for i din HMS-håndbok.

jesse-smith-R0cJIcBpE70-unsplash.jpg
Bedriftskurs

Avviksrapportering er prosessen med å rapportere om avvik fra etablerte HMS-rutiner eller -retningslinjer. Dette verktøyet er viktig for å adressere mindre feil samt alvorlige ulykker, og det er en essensiell del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet innen HMS. Forståelsen av avvik – enten det gjelder avvik fra lovgivning, interne rutiner eller ønsket praksis – er avgjørende for å styrke sikkerhetsarbeidet.

christian-mackie-lDlU1zbjGQA-unsplash.jpg
Online Kurs

Suspendisse ullamcorper condimentum est. Cras sodales hendrerit auctor. Suspendisse ac dictum tellus. Nulla tincidunt consequat varius. Nam pellentesque enim eget lorem congue.

why we're the best

Hva kan HMS Kontoret hjelpe med?

HMS Rådgivning

Rådgivning og veiledning

Få råd om planlegging og gjennomføring av vernerunder, samt effektiv avviksrapportering.

Opplæring

Vår opplæring sikrer at dine ansatte er godt forberedt på å gjennomføre vernerunder og rapportere avvik på en effektiv måte.

Utvikling av skjemaer

Vi hjelper deg med å lage vernerundeskjemaer og avviksrapporteringsskjemaer for å forenkle rapporteringsprosessene.

Internkontroll er bedriftens egenkontroll. Det er en kvalitetssikring på at bedriften har systemer og rutiner som fungerer, og som fanger opp problemer og utfordringer i tide.

Alle bedrifter har et lovpålagt krav om å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS), eller internkontroll som det også kalles. Dette reguleres i internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven § 3-1.

Den som er ansvarlig i et selskap, for eksempel arbeidsgiver eller eier, har også ansvaret for at bedriften følger gjeldende krav til internkontroll.

Vi bistår med å utføre en Internkontroll

Som leder er det ofte utfordrenden med å følge opp alle krav og oppgaver.

Vi kan derfor gjøre noe av jobben for deg ,med å utvikle selskapets internkontroll system.

Du vil da ha all dokumentasjon på plass om du får kontroll fra arbeidstilsynet.

Etablering og vedlikehold av internkontrollsystem

Hva er internkontrollforskriften?

Du har kanskje hørt ordene internkontroll eller internkontrollforskriften. Hva er egentlig forskjellen?

Internkontroll er en beteglense på det kontinuerlige arbeidet med HMS i bedriften. Det er et systematisk arbeid som skal fremme et bedre arbeidsmiljø og hjelpe til i det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Ved å ha gode rutiner og arbeide planmessig med tiltak mot konkrete mål, vil arbeidsmiljøet stadig forbedres.

Kravet til å gjennomføre systematisk HMS-arbeid finner du i arbeidsmiljøloven §3-1.
Internkontrollsystemet skal revideres med jevne mellomrom.

Vi har gode kunnskaper og erfaring om etablering og vedlikehold av internkontrollsystem.
Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen.

Det er 8 krav til internkontrollen:
(Punkt 4 til 8 må dokumenteres skriftlig)

1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhetmå dokumenteres skriftlig
5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordeltmå dokumenteres skriftlig
6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdenemå dokumenteres skriftlig
7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningenmå dokumenteres skriftlig
8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsattmå dokumenteres skriftlig

Hvorfor internkontroll?

  • HMS-arbeid eller internkontroll skal fremme forbedringsarbeid innen:arbeidsmiljø og sikkerhet
  • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
  • vern mot forurensning
  • forsvarlig behandling av avfall

HMS Kontoret kartlegger, tilrettelegger og gir råd om ditt internkontrollsystem.

Denne tjenesten kommer i 2024